Y Dinesydd

 

Y Dinesydd – cyfrwng Cymraeg i ddinasyddion Caerdydd a’r cylch rannu newyddion a storïau am bobl a digwyddiadau yn yr ardal.

 

Dyma bapur bro hynaf Cymru, ac union ddeugain mlynedd ers cyhoeddi’r rhifyn cyntaf yn Ebrill 1973, mae’n bleser cyflwyno’r Dinesydd ar ei newydd wedd. Gobeithio bydd e wrth eich bodd.

Croeso i chi gyfrannu stori neu roi sylwadau. Ewch i Cysylltu yn y golofn ar y chwith.

Hydref 2014

Hydref 2014

Medi 2014

Mehefin 2014

Sut i gael
Y Dinesydd


Pris - £1

Cyhoeddir 10 rhifyn y flwyddyn – pob mis ac eithrio Ionawr ac Awst.

Nawr, am £10 y flwyddyn, gallwch dderbyn y Dinesydd cyfredol ar-lein.


Os hoffech fanteisio ar hyn, anfonwch eich archeb at Huw Jones, ein prif ddosbarthwr, ar huwgybuw@aol.com ac yna fe gewch chi ddolen newydd bob mis i agor eich copi digidol.
I dalu, gallwch drosglwyddo £10 i Cod Didoli: 60-16-48,  Rhif y Cyfrif: 56401388 neu anfon siec (yn daladwy i Y Dinesydd) i Huw yn 22 Blaen-y-coed, Radur, Caerdydd CF15 8RL

Gellir prynu copïau mewn nifer o siopau – gweler isod.

Neu fe allwch danysgrifio am flwyddyn gyfan fel hyn:

 • £10 i'w gael drwy rwydwaith o ddosbarthwyr yn y Capeli, Ysgolion, Mudiadau a sefydliadau eraill.
 • £15 i’w dderbyn yn y tŷ (naill ai trwy’r post neu ddosbarthiad unigol)

 

Cliciwch ar Ffurflen Danysgrifio i gael copi

 

Siopau lle gellir prynu’r Dinesydd

CABAN, Pontcanna
CANT A MIL VINTAGE, 100 Whitchurch Road
CHAPTER, Treganna
DERI STORES, Rhiwbeina
FOOD FOR THOUGHT, Y Barri
GRIFFIN BOOKS, Penarth
HALLS, Llandaf
PAPERWEIGHT, 22 Wellfield Road
SIOP Y FELIN, Yr Eglwys Newydd
VICTORIA FEARN GALLERY, Rhiwbeina

 

PoblCaerdydd

Croeso i Bobl Caerdydd. Gwasanaeth digidol i bobl Caerdydd gan bobl Caerdydd yn cynnwys newyddion, chwaraeon, adloniant, adolygiadau a digwyddiadau, Clonc, clecs a’r diweddara am fywyd yn y ddinas.
@PoblCaerdydd #PoblCaerdydd

www.poblcaerdydd.com 

 • Canolfan Gymraeg i Gaerdydd ?
  Datganiad Cyngor Caerdydd Bydd adroddiad yn cael ei drafod gan Gyngor Dinas Caerdydd ddydd Iau 28 Mai, yn ceisio cymeradwyaeth derfynol i ddatblygu Canolfan Gymraeg yng nghalon canol dinas Caerdydd.

 • Bore coffi i ddysgwyr ym Mhenarth
  Fe fydd Menter Bro Morgannwg yn cynnal bore coffi  i ddysgwyr unwaith y mis gyda’r un cyntaf yn cychwyn ar fore Iau Mehefin 4. Mae croeso i ddysgwyr o bob lefel i ddod i gaffe Foxy’s ym Mhenarth o 10 tan 11 o’r gloch.

 • Iphigenia in Splott yn rhywbeth i gnoi cil drosto
  Adolygiad o ‘Iphigenia in Splott’ gan Hannah Pearce Mae’r ddrama ‘Iphigenia in Splott’ wedi derbyn adolygiadau gwych ers iddi ddechrau yn Theatr Sherman. Yn dilyn hyn, penderfynwyd ymestyn nifer y dyddiau o ganlyniad i alw mawr am y ddrama boblogaidd.

 • Ar drywydd bwyd Cymreig da drwy Saffari
  Mae cyfle i fwynhau teithiau bwyd arbennig fel rhan o Ŵyl Fwyd a Diod y Bontfaen wythnos nesa’. Heno yn nhy bwyta Arboreal yn y dref, fe lansiwyd y fenter gyda digwyddiad lle roedd cynnyrch lleol ar gael i’w blasu.

 • Dewch i gefnogi Tafwyl!
  Mae Tafwyl yn ei ôl eto ac yn fwy ac yn well nag erioed. Mae’r dyddiadau’r wŷl wedi ei gadarnhau a rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod yr wŷl wych yma yn cael ei gynnal dros dau ddiwrnod eleni.

 • Clebran Da.. Joanna Davies
  Mae’r awdures Joanna Davies wedi bod yn trafod ei nofel newydd gyda Pobl Caerdydd. Dyma bumed nofel Joanna, a hwn yw Llyfr y Mis ,Cyngor Llyfrau Cymru. Fe fydd Joanna yn trafod Un Man yng Ngŵyl Tafwyl ar ddydd Sadwrn, 4 Gorffennaf am 4pm.


 


 

 

 
 

Dinesydd . Gorffennaf 2008. Rhif346