Y Dinesydd

 

Y Dinesydd – cyfrwng Cymraeg i ddinasyddion Caerdydd a’r cylch rannu newyddion a storïau am bobl a digwyddiadau yn yr ardal.

 

Dyma bapur bro hynaf Cymru, ac union ddeugain mlynedd ers cyhoeddi’r rhifyn cyntaf yn Ebrill 1973, mae’n bleser cyflwyno’r Dinesydd ar ei newydd wedd. Gobeithio bydd e wrth eich bodd.

Croeso i chi gyfrannu stori neu roi sylwadau. Ewch i Cysylltu yn y golofn ar y chwith.

Hydref 2014

Hydref 2014

Medi 2014

Mehefin 2014

Sut i gael
Y Dinesydd


Pris - £1

Cyhoeddir 10 rhifyn y flwyddyn – pob mis ac eithrio Ionawr ac Awst.

Nawr, am £10 y flwyddyn, gallwch dderbyn y Dinesydd cyfredol ar-lein.


Os hoffech fanteisio ar hyn, anfonwch eich archeb at Huw Jones, ein prif ddosbarthwr, ar huwgybuw@aol.com ac yna fe gewch chi ddolen newydd bob mis i agor eich copi digidol.
I dalu, gallwch drosglwyddo £10 i Cod Didoli: 60-16-48,  Rhif y Cyfrif: 56401388 neu anfon siec (yn daladwy i Y Dinesydd) i Huw yn 22 Blaen-y-coed, Radur, Caerdydd CF15 8RL

Gellir prynu copïau mewn nifer o siopau – gweler isod.

Neu fe allwch danysgrifio am flwyddyn gyfan fel hyn:

 • £10 i'w gael drwy rwydwaith o ddosbarthwyr yn y Capeli, Ysgolion, Mudiadau a sefydliadau eraill.
 • £15 i’w dderbyn yn y tŷ (naill ai trwy’r post neu ddosbarthiad unigol)

 

Cliciwch ar Ffurflen Danysgrifio i gael copi

 

Siopau lle gellir prynu’r Dinesydd

CABAN, Pontcanna
CANT A MIL VINTAGE, 100 Whitchurch Road
CHAPTER, Treganna
DERI STORES, Rhiwbeina
FOOD FOR THOUGHT, Y Barri
GRIFFIN BOOKS, Penarth
HALLS, Llandaf
PAPERWEIGHT, 22 Wellfield Road
SIOP PRIFYSGOL CYMRU, 12 Stryd Fawr
SIOP Y FELIN, Yr Eglwys Newydd
VICTORIA FEARN GALLERY, Rhiwbeina

 

PoblCaerdydd

Croeso i Bobl Caerdydd. Gwasanaeth digidol i bobl Caerdydd gan bobl Caerdydd yn cynnwys newyddion, chwaraeon, adloniant, adolygiadau a digwyddiadau, Clonc, clecs a’r diweddara am fywyd yn y ddinas.
@PoblCaerdydd #PoblCaerdydd

www.poblcaerdydd.com 

 • Disgyblion Ysgol Plasmawr i fynd i Bangladesh #2
  Yn ddiweddar, adroddodd Pobl Caerdydd ar lwyddiant dau o ddisgyblion Ysgol Plasmawr yn cael eu dewis yn Lysgenhadon Ifanc 2015. Dyma ragor: Yn gynharach eleni lansiwyd yr ymgyrch Action/2015 gyda mwy na 1,000 o elusennau a sefydliadau byd-eang yn cymryd rhan.

 • Adferiad adeilad eiconig y Bae gam yn nes
  Newyddion da i bobl sy’n dwli ar dreftadaeth pensaerniol Caerdydd- mae un o adeiladau eiconic y Bae wedi cael caniatâd cynllunio llawn i’w adnewyddu. Mae’r adeilad Fictorianaidd drws nesaf i’r Custom House reit wrth ymyl y morglawdd yn Marina Penarth wedi bod yn adfeilio ers dros 30 mlynedd.

 • Disgyblion Ysgol Plasmawr yn ennill gwobr i fynd i Bangladesh
  Mae Ysgol Gyfun Plasmawr yng Nghaerdydd yn dathlu ar ôl i ddau o’i disgyblion ennill gwobr dyngarol a chael eu dewis i fod yn genhadon ifanc i ymgyrch Anfon Fy Ffrind i’r Ysgol.

 • Pwy fydd yn yr ardd y penwythnos hwn?
  Bydd arolwg Gwylio Adar yr Ardd, sef arolwg mwya’r byd o fywyd gwyllt yr ardd, yn digwydd ar ddydd Sadwrn 24 a dydd Sul 25 Ionawr a dylai pobl sy’n cymryd rhan sylwi sut mae adar yn defnyddio eu gerddi’n ogystal â gwylio’r adar eu hunain, meddai’r RSPB sy’n trefnu’r arolwg blynyddol.

 • Bwyty newydd FeD i lenwi’ch boliau
  Agorodd bwyty newydd sbon ei ddrysau am y tro cyntaf wythnos yma i adolygiadau ardderchog. FeD yw’r bwyty cyntaf o’i math yng Nghaerdydd, mae’n cyfuno bwyd steil bwffe a bwyd mae pob cwsmer yn dewis i greu pryd ffres.

 • Ymateb TAG i gynigion y Cyngor
  Datganiad swyddogol TAG Mae Ymgyrch TAG wedi rhoi croeso gofalus i gynigion diweddaraf Cyngor Caerdydd mewn perthynas â darparu lleoedd ysgol cynradd yn ardaloedd Grangetown, Tre-biwt, Glan-yr-afon a Threganna.


 


 

 

 
 

Dinesydd . Gorffennaf 2008. Rhif346