Y Dinesydd

 

Y Dinesydd – cyfrwng Cymraeg i ddinasyddion Caerdydd a’r cylch rannu newyddion a storïau am bobl a digwyddiadau yn yr ardal.

 

Dyma bapur bro hynaf Cymru, ac union ddeugain mlynedd ers cyhoeddi’r rhifyn cyntaf yn Ebrill 1973, mae’n bleser cyflwyno’r Dinesydd ar ei newydd wedd. Gobeithio bydd e wrth eich bodd.

Croeso i chi gyfrannu stori neu roi sylwadau. Ewch i Cysylltu yn y golofn ar y chwith.

Hydref 2014

Hydref 2014

Medi 2014

Mehefin 2014

Sut i gael
Y Dinesydd


Pris - £1

Cyhoeddir 10 rhifyn y flwyddyn – pob mis ac eithrio Ionawr ac Awst.

Nawr, am £10 y flwyddyn, gallwch dderbyn y Dinesydd cyfredol ar-lein.


Os hoffech fanteisio ar hyn, anfonwch eich archeb at Huw Jones, ein prif ddosbarthwr, ar huwgybuw@aol.com ac yna fe gewch chi ddolen newydd bob mis i agor eich copi digidol.
I dalu, gallwch drosglwyddo £10 i Cod Didoli: 60-16-48,  Rhif y Cyfrif: 56401388 neu anfon siec (yn daladwy i Y Dinesydd) i Huw yn 22 Blaen-y-coed, Radur, Caerdydd CF15 8RL

Gellir prynu copïau mewn nifer o siopau – gweler isod.

Neu fe allwch danysgrifio am flwyddyn gyfan fel hyn:

 • £10 i'w gael drwy rwydwaith o ddosbarthwyr yn y Capeli, Ysgolion, Mudiadau a sefydliadau eraill.
 • £15 i’w dderbyn yn y tŷ (naill ai trwy’r post neu ddosbarthiad unigol)

 

Cliciwch ar Ffurflen Danysgrifio i gael copi

 

Siopau lle gellir prynu’r Dinesydd

CABAN, Pontcanna
CANT A MIL VINTAGE, 100 Whitchurch Road
CHAPTER, Treganna
DERI STORES, Rhiwbeina
FOOD FOR THOUGHT, Y Barri
GRIFFIN BOOKS, Penarth
HALLS, Llandaf
PAPERWEIGHT, 22 Wellfield Road
SIOP Y FELIN, Yr Eglwys Newydd
VICTORIA FEARN GALLERY, Rhiwbeina

 

PoblCaerdydd

Croeso i Bobl Caerdydd. Gwasanaeth digidol i bobl Caerdydd gan bobl Caerdydd yn cynnwys newyddion, chwaraeon, adloniant, adolygiadau a digwyddiadau, Clonc, clecs a’r diweddara am fywyd yn y ddinas.
@PoblCaerdydd #PoblCaerdydd

www.poblcaerdydd.com 

 • Ymgynghori ar Ddalgylchoedd Ysgolion Cymraeg
  Mae Cyngor Dinas Caerdydd wedi lansio dau ymgynghoriad ar gynigion i ail-alinio nifer o ddalgylchoedd ysgolion yn y ddinas o fis Medi 2017. Bwriedir i’r cynlluniau, na fyddent yn effeithio ar geisiadau ar gyfer mis Medi

 • Wylys, unrhywun? Rysait ‘aubergine’
  Gan Meleri Bowen Wylys, planhigyn wy, neu i chi a fi, aubergine! Cynhwysyn sy’n dueddol o ddychryn rhai yn y gegin gyda’i groen porffor a theimlad rhyfedd. Beth am roi cynnig ar y rysáit isod ar gyfer eich sw

 • Beth mae’r sêr yn dweud amdanoch eleni?
  Eich sêr am 2016 gan  Eiry Palfrey CAPRICORN: Mae’r planed Pluto – planed sy’n gallu newid dy fywyd yn gyfangwbl yn dy arwydd di am sbel go hir. Mae llawer o elfennau yn dy fywyd yn mynd i newid yn llwyr yn y

 • Dathlu Diwrnod Cenedlaethol y Llyfrgelloedd
  Bydd Llyfrgelloedd drwy’r ddinas yn ymuno yn nathliadau Diwrnod Cenedlaethol y Llyfrgelloedd y penwythnos hwn. Bydd pumed Diwrnod Cenedlaethol y Llyfrgelloedd yn digwydd ddydd Sadwrn, 6 Chwefror ac mae’n gyfle i bobl ddathlu llyfrgelloedd cyhoeddus a dysgu mwy am yr hyn sydd ar gynnig yn eu llyfrgell leol.

 • Cystadleuaeth i Greu Amgueddfa
  Mae Amgueddfa Stori Caerdydd ac Ymddiriedolaeth Datblygu Amgueddfeydd Caerdydd wedi lansio cystadleuaeth gyffrous yn gofyn i bobl ddylunio adeiledd addas ar gyfer menter newydd Stori Caerdydd, yr Amgueddfa Deithiol.

 • Redmayne yn rhagori yn The Danish Girl
  Adolygiad o’r film  The Danish Girl gan Hannah Pearce Mae Eddie Redmayne wedi serennu unwaith eto yn ei rôl ddiweddaraf yn y ffilm ‘The Danish Girl’. Dyma’r eilwaith iddo ennill canmoliaeth feirniadol am ber


 


 

 

 
 

Dinesydd . Gorffennaf 2008. Rhif346