Y Dinesydd

 

Y Dinesydd – cyfrwng Cymraeg i ddinasyddion Caerdydd a’r cylch rannu newyddion a storïau am bobl a digwyddiadau yn yr ardal.

 

Dyma bapur bro hynaf Cymru, ac union ddeugain mlynedd ers cyhoeddi’r rhifyn cyntaf yn Ebrill 1973, mae’n bleser cyflwyno’r Dinesydd ar ei newydd wedd. Gobeithio bydd e wrth eich bodd.

Croeso i chi gyfrannu stori neu roi sylwadau. Ewch i Cysylltu yn y golofn ar y chwith.

Hydref 2014

Hydref 2014

Medi 2014

Mehefin 2014

Sut i gael
Y Dinesydd


Pris - £1

Cyhoeddir 10 rhifyn y flwyddyn – pob mis ac eithrio Ionawr ac Awst.

Nawr, am £10 y flwyddyn, gallwch dderbyn y Dinesydd cyfredol ar-lein.


Os hoffech fanteisio ar hyn, anfonwch eich archeb at Huw Jones, ein prif ddosbarthwr, ar huwgybuw@aol.com ac yna fe gewch chi ddolen newydd bob mis i agor eich copi digidol.
I dalu, gallwch drosglwyddo £10 i Cod Didoli: 60-16-48,  Rhif y Cyfrif: 56401388 neu anfon siec (yn daladwy i Y Dinesydd) i Huw yn 22 Blaen-y-coed, Radur, Caerdydd CF15 8RL

Gellir prynu copïau mewn nifer o siopau – gweler isod.

Neu fe allwch danysgrifio am flwyddyn gyfan fel hyn:

 • £10 i'w gael drwy rwydwaith o ddosbarthwyr yn y Capeli, Ysgolion, Mudiadau a sefydliadau eraill.
 • £15 i’w dderbyn yn y tŷ (naill ai trwy’r post neu ddosbarthiad unigol)

 

Cliciwch ar Ffurflen Danysgrifio i gael copi

 

Siopau lle gellir prynu’r Dinesydd

CABAN, Pontcanna
CANT A MIL VINTAGE, 100 Whitchurch Road
CHAPTER, Treganna
DERI STORES, Rhiwbeina
FOOD FOR THOUGHT, Y Barri
GRIFFIN BOOKS, Penarth
HALLS, Llandaf
PAPERWEIGHT, 22 Wellfield Road
SIOP Y FELIN, Yr Eglwys Newydd
VICTORIA FEARN GALLERY, Rhiwbeina

 

PoblCaerdydd

Croeso i Bobl Caerdydd. Gwasanaeth digidol i bobl Caerdydd gan bobl Caerdydd yn cynnwys newyddion, chwaraeon, adloniant, adolygiadau a digwyddiadau, Clonc, clecs a’r diweddara am fywyd yn y ddinas.
@PoblCaerdydd #PoblCaerdydd

www.poblcaerdydd.com 

 • Diddordeb yn diflannu wrth wylio ‘Ghost’
  Adolygiad gan Hannah Pearce Neithiwr cyrhaeddodd y sioe gerdd Ghost y Theatr Newydd ar gyfer wythnos o berfformiadau. Gyda nifer o actorion a chantorion adnabyddus yn y sioe, digon teg fyddai dweud roedd gennyf ddisgwyliadau uchel o’r sioe.

 • Mowredd Mawr Mama Mia!
  Gan Gwenda Richards Ma na rwbeth ambiti miwsig ABBA sydd yn goroesi pob cyfnod cerddorol a prin yw’r  bobl sydd ddim yn gallu canu o leiaf pump o ganeuon y grŵp o Sweden waeth beth yw eu hoed.

 • Canllaw i Wneud Cais am Le Mewn Ysgol
  Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi’r canllaw isod i wneud cais am le mewn ysgol yn 2017. Mae dechrau yn yr ysgol gynradd neu symud o ysgol gynradd i ysgol uwchradd yn amser cyffrous i blant a’u rhieni.

 • Pêl Rwyd : Cariad yn troi’n obsesiwn i Cerys
  Mae’r wythnos hon yn un lle ry ni’n cofnodi ‘Menwod a Chwaraeon’ (Hydref 3-9) ac mae Cerys Bowen, o’r gymdeithas Bêl Rwyd Cymru yn esbonio pam fod y gêm yn golygu cymaint iddi.

 • Diolch i Gaerdydd am ddathlu canmlwyddiant geni Roald Dahl
  Mae dathliadau canmlwyddiant yr awdur Roald Dahl wedi bod yn llwyddiant, yn ôl Canolfan y Mileniwm a National Theatr Wales. Llai na phythefnos yn ôl, llwyfannwyd Roald Dahl’s City of the Unexpected, y digwyddiad celfyddydol mwyaf erioed yng Nghymru i ddathlu hanner can mlynedd ers geni’r awdur annwyl.

 • Y Mousetrap yn dal i gydio’r gynulleidfa
  Gan Hannah Pearce Roedd gen i ddisgwyliadau mawr o ‘The Mousetrap’ gan mai hon yw’r unig ddrama sydd wedi cael ei pherfformio’n gyson ym Mhrydain ers y perfformiad cyntaf yn 1952.


 


 

 

 
 

Dinesydd . Gorffennaf 2008. Rhif346