Y Dinesydd

 

Y Dinesydd – cyfrwng Cymraeg i ddinasyddion Caerdydd a’r cylch rannu newyddion a storïau am bobl a digwyddiadau yn yr ardal.

 

Dyma bapur bro hynaf Cymru, ac union ddeugain mlynedd ers cyhoeddi’r rhifyn cyntaf yn Ebrill 1973, mae’n bleser cyflwyno’r Dinesydd ar ei newydd wedd. Gobeithio bydd e wrth eich bodd.

Croeso i chi gyfrannu stori neu roi sylwadau. Ewch i Cysylltu yn y golofn ar y chwith.

Hydref 2014

Hydref 2014

Medi 2014

Mehefin 2014

Sut i gael
Y Dinesydd


Pris - £1

Cyhoeddir 10 rhifyn y flwyddyn – pob mis ac eithrio Ionawr ac Awst.

Nawr, am £10 y flwyddyn, gallwch dderbyn y Dinesydd cyfredol ar-lein.


Os hoffech fanteisio ar hyn, anfonwch eich archeb at Huw Jones, ein prif ddosbarthwr, ar huwgybuw@aol.com ac yna fe gewch chi ddolen newydd bob mis i agor eich copi digidol.
I dalu, gallwch drosglwyddo £10 i Cod Didoli: 60-16-48,  Rhif y Cyfrif: 56401388 neu anfon siec (yn daladwy i Y Dinesydd) i Huw yn 22 Blaen-y-coed, Radur, Caerdydd CF15 8RL

Gellir prynu copïau mewn nifer o siopau – gweler isod.

Neu fe allwch danysgrifio am flwyddyn gyfan fel hyn:

 • £10 i'w gael drwy rwydwaith o ddosbarthwyr yn y Capeli, Ysgolion, Mudiadau a sefydliadau eraill.
 • £15 i’w dderbyn yn y tŷ (naill ai trwy’r post neu ddosbarthiad unigol)

 

Cliciwch ar Ffurflen Danysgrifio i gael copi

 

Siopau lle gellir prynu’r Dinesydd

CABAN, Pontcanna
CANT A MIL VINTAGE, 100 Whitchurch Road
CHAPTER, Treganna
DERI STORES, Rhiwbeina
FOOD FOR THOUGHT, Y Barri
GRIFFIN BOOKS, Penarth
HALLS, Llandaf
PAPERWEIGHT, 22 Wellfield Road
SIOP Y FELIN, Yr Eglwys Newydd
VICTORIA FEARN GALLERY, Rhiwbeina

 

PoblCaerdydd

Croeso i Bobl Caerdydd. Gwasanaeth digidol i bobl Caerdydd gan bobl Caerdydd yn cynnwys newyddion, chwaraeon, adloniant, adolygiadau a digwyddiadau, Clonc, clecs a’r diweddara am fywyd yn y ddinas.
@PoblCaerdydd #PoblCaerdydd

www.poblcaerdydd.com 

 • Grant yn sicrhau dyfodol prosiect dawns
  Mae dyfodol prosiect arloesol dawns wedi’i sicrhau am ddwy flynedd diolch i arian y Loteri. Mae Chapter a Coreo Cymru yn falch o fod wedi sicrhau arian Loteri gan Gyngor Celfyddydau Cymru i barhau â phrosiect Cynhyrchydd Creadigol Dawns Cymru am ddwy flynedd arall.

 • Yr Harri-Parris ar eu ffordd i Gaerdydd
  Datganiad i’r wasg. Mae’r teulu llwyfan poblogaidd, yr Harri-Parris, sef teulu ffermio anarferol ar y naw o Sir Benfro sy’n canu ac yn dawnsio, a grëwyd gan gwmni Mai oh Mai, yn paratoi i ymddangos yn eu hail ddrama gomedi, gyda chaneuon gwreiddiol newydd, yn ystod Gwanwyn 2015.

 • Tafwyl yn wŷl ddeuddydd i ddathlu penblwydd yn 10 oed
  Mae 2015 yn nodi blwyddyn arbennig iawn i ŵyl Tafwyl. Bydd y 10fed Tafwyl yn digwydd dros ddau ddiwrnod eleni, ar ddydd Sadwrn 4ydd a Dydd Sul 5ed Gorffennaf yng ngerddi hyfryd Castell Caerdydd.

 • Hyb bysus yn lle canolfan ailgylchu Waungron
  Datganiad gan Gyngor Caerdydd Bydd cabinet Cyngor Dinas Caerdydd yn trafod cynnig i drawsnewid yr hen safle ailgylchu a gwastraff ar Waungron Road yn gyfnewidfa fysus newydd. Byddai’r cynnig yn darparu cyfleuster hollbwysig ar gyfer llwybr trafnidiaeth gyhoeddus newydd ar draws Gogledd-orllewin Caerdydd.

 • Dyfodol y Diwc yn y fantol
  Gan Aled Wyn Siŵr y bydde pawb yn cytuno nid yw’r Duke o’r Clarence yn un o dafarndai harddaf Caerdydd.  Yn wir mae’r lle wedi bod yn mynd a’i ben iddi’n raddol ers blynyddoedd – y diffyg buddsoddi, y diffyg paent ac weithiau’r diffyg papur tŷ bach.

 • Ar y gweill: Dysgu sgil newydd neu ail gydio
  Gyda gwanwyn ar y gorwel, mae pobl siop Cant a mil vintage yn adfywio eu sgiliau gwau gyda chymorth Morwena sy’n gweithio yn y siop. Felly, beth am gyfuno dathlu’r Pasg â gwau? Beth sydd ar y gweill? Wel, am y cyfarfod cyntaf, gallwch gynllunio gwau cywion bach.


 


 

 

 
 

Dinesydd . Gorffennaf 2008. Rhif346