Y Dinesydd

 

Y Dinesydd – cyfrwng Cymraeg i ddinasyddion Caerdydd a’r cylch rannu newyddion a storïau am bobl a digwyddiadau yn yr ardal.

 

Dyma bapur bro hynaf Cymru, ac union ddeugain mlynedd ers cyhoeddi’r rhifyn cyntaf yn Ebrill 1973, mae’n bleser cyflwyno’r Dinesydd ar ei newydd wedd. Gobeithio bydd e wrth eich bodd.

Croeso i chi gyfrannu stori neu roi sylwadau. Ewch i Cysylltu yn y golofn ar y chwith.

Hydref 2014

Hydref 2014

Medi 2014

Mehefin 2014

Sut i gael
Y Dinesydd


Pris - £1

Cyhoeddir 10 rhifyn y flwyddyn – pob mis ac eithrio Ionawr ac Awst.

Nawr, am £10 y flwyddyn, gallwch dderbyn y Dinesydd cyfredol ar-lein.


Os hoffech fanteisio ar hyn, anfonwch eich archeb at Huw Jones, ein prif ddosbarthwr, ar huwgybuw@aol.com ac yna fe gewch chi ddolen newydd bob mis i agor eich copi digidol.
I dalu, gallwch drosglwyddo £10 i Cod Didoli: 60-16-48,  Rhif y Cyfrif: 56401388 neu anfon siec (yn daladwy i Y Dinesydd) i Huw yn 22 Blaen-y-coed, Radur, Caerdydd CF15 8RL

Gellir prynu copïau mewn nifer o siopau – gweler isod.

Neu fe allwch danysgrifio am flwyddyn gyfan fel hyn:

 • £10 i'w gael drwy rwydwaith o ddosbarthwyr yn y Capeli, Ysgolion, Mudiadau a sefydliadau eraill.
 • £15 i’w dderbyn yn y tŷ (naill ai trwy’r post neu ddosbarthiad unigol)

 

Cliciwch ar Ffurflen Danysgrifio i gael copi

 

Siopau lle gellir prynu’r Dinesydd

CABAN, Pontcanna
CANT A MIL VINTAGE, 100 Whitchurch Road
CHAPTER, Treganna
DERI STORES, Rhiwbeina
FOOD FOR THOUGHT, Y Barri
GRIFFIN BOOKS, Penarth
HALLS, Llandaf
PAPERWEIGHT, 22 Wellfield Road
SIOP Y FELIN, Yr Eglwys Newydd
VICTORIA FEARN GALLERY, Rhiwbeina

 

PoblCaerdydd

Croeso i Bobl Caerdydd. Gwasanaeth digidol i bobl Caerdydd gan bobl Caerdydd yn cynnwys newyddion, chwaraeon, adloniant, adolygiadau a digwyddiadau, Clonc, clecs a’r diweddara am fywyd yn y ddinas.
@PoblCaerdydd #PoblCaerdydd

www.poblcaerdydd.com 

 • Cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi Age Cymru
  Bydd cyfle i ddathlu 70fed blwyddyn Age Cymru ac ymuno â Chôr Cytsain i fwynhau caneuon Cymraeg poblogaidd a ffefrynnau cyfarwydd eraill mewn cyngerdd Gŵyl Dewi ar nos Fercher Mawrth 1af, yng Nghanolfan Gelfyddydau’r  Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd.

 • Hwyl Hanner Tymor yn Amgueddfeydd Caerdydd
  Wythnos o wyliau i’r plant ac mae digon o ddigwyddiadau, gweithgareddau ac arddangosfeydd i gadw’r plant i gyd yn hapus wythnos hon yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan a’r Amgueddfa Leng Rufeinig yng Nghaerllion.

 • Gair o Groeso i Ddisgyblion Newydd
  Mae DVD a wnaed i groesawu rhieni a phlant sy’n newydd i’r DU wedi’i lansio yn Ysgol Gynradd Adamsdown. Gwnaed y ffilm gan ddisgyblion yn yr ysgol ar y cyd â phlant yn Ysgol-y-Wern.

 • Dotio ar Jane Austen: cyfweliad gyda Mari Izzard
  Mae Mari Izzard yn dweud y bydd ei breuddwyd  yn dod yn wir pan fydd hi’n dychwelyd i Gaerdydd i chwarae rhan Lydia Bennett yn nrama Pride and Prejudice . Bu’r actores o Benybont  yn astudio drama yng Ngh

 • Cyngor Teithio ar gyfer gêm Cymru v Lloegr
  Datganiad gan Cyngor Caerdydd: Gyda’r holl docynnau yn Stadiwm y Principality wedi eu gwerthu ar gyfer gêm Cymru v Lloegr ym mhencampwriaeth y Chwe Gwlad ddydd Sadwrn, bydd yr holl ffyrdd yng Nghanol y Ddinas yn cau yn gyfan gwbl o 15:00 tan 20:00 er mwyn hwyluso’r digwyddiad.

 • Adleoli gemau pêl rwyd Cymru oherwydd galw ‘anhygoel’
  Am y tro cyntaf erioed ym Mhrydian  fe fydd Canolfan Iâ Cymru yn cael ei thrawsnewid i gwrt rhyngwladol pêl rwyd. Mewn digwyddiad sy’n arloesol i Pêl Rwyd Cymru, mae’r gemau hanesyddol yn erbyn yr ail ddetholion yn y byd, y ‘Silver Ferns’ fis Chwefror 2017, wedi eu hadleoli i Ganolfan Iâ Cymru, Caerdydd.


 


 

 

 
 

Dinesydd . Gorffennaf 2008. Rhif346