Y Dinesydd

 

Y Dinesydd – cyfrwng Cymraeg i ddinasyddion Caerdydd a’r cylch rannu newyddion a storïau am bobl a digwyddiadau yn yr ardal.

 

Dyma bapur bro hynaf Cymru, ac union ddeugain mlynedd ers cyhoeddi’r rhifyn cyntaf yn Ebrill 1973, mae’n bleser cyflwyno’r Dinesydd ar ei newydd wedd. Gobeithio bydd e wrth eich bodd.

Croeso i chi gyfrannu stori neu roi sylwadau. Ewch i Cysylltu yn y golofn ar y chwith.

Hydref 2014

Hydref 2014

Medi 2014

Mehefin 2014

Sut i gael
Y Dinesydd


Pris - £1

Cyhoeddir 10 rhifyn y flwyddyn – pob mis ac eithrio Ionawr ac Awst.

Nawr, am £10 y flwyddyn, gallwch dderbyn y Dinesydd cyfredol ar-lein.


Os hoffech fanteisio ar hyn, anfonwch eich archeb at Huw Jones, ein prif ddosbarthwr, ar huwgybuw@aol.com ac yna fe gewch chi ddolen newydd bob mis i agor eich copi digidol.
I dalu, gallwch drosglwyddo £10 i Cod Didoli: 60-16-48,  Rhif y Cyfrif: 56401388 neu anfon siec (yn daladwy i Y Dinesydd) i Huw yn 22 Blaen-y-coed, Radur, Caerdydd CF15 8RL

Gellir prynu copïau mewn nifer o siopau – gweler isod.

Neu fe allwch danysgrifio am flwyddyn gyfan fel hyn:

 • £10 i'w gael drwy rwydwaith o ddosbarthwyr yn y Capeli, Ysgolion, Mudiadau a sefydliadau eraill.
 • £15 i’w dderbyn yn y tŷ (naill ai trwy’r post neu ddosbarthiad unigol)

 

Cliciwch ar Ffurflen Danysgrifio i gael copi

 

Siopau lle gellir prynu’r Dinesydd

CABAN, Pontcanna
CANT A MIL VINTAGE, 100 Whitchurch Road
CHAPTER, Treganna
DERI STORES, Rhiwbeina
FOOD FOR THOUGHT, Y Barri
GRIFFIN BOOKS, Penarth
HALLS, Llandaf
PAPERWEIGHT, 22 Wellfield Road
SIOP Y FELIN, Yr Eglwys Newydd
VICTORIA FEARN GALLERY, Rhiwbeina

 

PoblCaerdydd

Croeso i Bobl Caerdydd. Gwasanaeth digidol i bobl Caerdydd gan bobl Caerdydd yn cynnwys newyddion, chwaraeon, adloniant, adolygiadau a digwyddiadau, Clonc, clecs a’r diweddara am fywyd yn y ddinas.
@PoblCaerdydd #PoblCaerdydd

www.poblcaerdydd.com 

 • Breakfast at Tiffany’s yn damaid i aros pryd
  Mae’r ddrama ‘Breakfast at Tiffany’s’ ; ar daith ac fe wnaeth ein hadolygydd Hannah Pearce fynd i’w gweld pan oedd yng Nghaerdydd yr wythnos diwethaf. Dyma ddrama gyda chast o safon uchel iawn, mae’n rhaid dweud.

 • Pigion o’r Dinesydd
    Yn rhifyn mis Tachwedd gallwch ddarllen mwy am: Dyma Gariad (fel y moroedd): arddangosfa o waith diweddar Iwan Bala ym mhafiliwn Pier Penarth (llun ar y dde). Englynion coffa Emyr Davies i’r diweddar Sioned James.

 • Strategaeth ddrafft Llywodraeth Cymru: miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050
  Cynllunio ieithyddol ar gefn pecyn sigarets Cyflwyniad Miliwn o siaradwyr Cymraeg! Hwre! A mawr ddiolch i Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes Llywodraeth Cymru, am fynd ati, gyda’i strategaeth iaith ar

 • Raslas Bach a Mawr!
  Mae Theatr Bara Caws a Galeri, Caernarfon yn cydweithio i deithio cynhyrchiad newydd Raslas Bach a Mawr! o gwmpas Cymru. Bydd dau o hoff gymeriadau S4C yn cael eu hatgyfodi  – mewn sioe lwyfan newydd sbon! Mae Theatr B

 • Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol Cymru
  Bydd Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol Cymru, a gynhelir ar y cyd gan Gyngor Dinas Caerdydd, Llywodraeth Cymru ac mewn partneriaeth â’r Lleng Brydeinig Frenhinol, yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd ddydd Sul 13 Tachwedd.

 • Gŵyl Y Gaeaf Caerdydd Yn Codi’r To!
  Bydd Gŵyl y Gaeaf Caerdydd gyda Llawr Sglefrio Admiral yn y Ganolfan Ddinesig o 10 Tachwedd tan 3 Ionawr, ac wedi un o’r gaeafau gwlypaf a gofnodwyd erioed y llynedd, mae’r trefnwr, Sayers Amusements, wedi goresgyn yr her o dywydd tebyg trwy gadw sglefrwyr yn sych dan do clir a goleuadau’r nos.


 


 

 

 
 

Dinesydd . Gorffennaf 2008. Rhif346