Y Dinesydd

 

Y Dinesydd – cyfrwng Cymraeg i ddinasyddion Caerdydd a’r cylch rannu newyddion a storïau am bobl a digwyddiadau yn yr ardal.

 

Dyma bapur bro hynaf Cymru, ac union ddeugain mlynedd ers cyhoeddi’r rhifyn cyntaf yn Ebrill 1973, mae’n bleser cyflwyno’r Dinesydd ar ei newydd wedd. Gobeithio bydd e wrth eich bodd.

Croeso i chi gyfrannu stori neu roi sylwadau. Ewch i Cysylltu yn y golofn ar y chwith.

Hydref 2014

Hydref 2014

Medi 2014

Mehefin 2014

Sut i gael
Y Dinesydd


Pris - £1

Cyhoeddir 10 rhifyn y flwyddyn – pob mis ac eithrio Ionawr ac Awst.

Nawr, am £10 y flwyddyn, gallwch dderbyn y Dinesydd cyfredol ar-lein.


Os hoffech fanteisio ar hyn, anfonwch eich archeb at Huw Jones, ein prif ddosbarthwr, ar huwgybuw@aol.com ac yna fe gewch chi ddolen newydd bob mis i agor eich copi digidol.
I dalu, gallwch drosglwyddo £10 i Cod Didoli: 60-16-48,  Rhif y Cyfrif: 56401388 neu anfon siec (yn daladwy i Y Dinesydd) i Huw yn 22 Blaen-y-coed, Radur, Caerdydd CF15 8RL

Gellir prynu copïau mewn nifer o siopau – gweler isod.

Neu fe allwch danysgrifio am flwyddyn gyfan fel hyn:

 • £10 i'w gael drwy rwydwaith o ddosbarthwyr yn y Capeli, Ysgolion, Mudiadau a sefydliadau eraill.
 • £15 i’w dderbyn yn y tŷ (naill ai trwy’r post neu ddosbarthiad unigol)

 

Cliciwch ar Ffurflen Danysgrifio i gael copi

 

Siopau lle gellir prynu’r Dinesydd

CABAN, Pontcanna
CANT A MIL VINTAGE, 100 Whitchurch Road
CHAPTER, Treganna
DERI STORES, Rhiwbeina
FOOD FOR THOUGHT, Y Barri
GRIFFIN BOOKS, Penarth
HALLS, Llandaf
PAPERWEIGHT, 22 Wellfield Road
SIOP Y FELIN, Yr Eglwys Newydd
VICTORIA FEARN GALLERY, Rhiwbeina

 

PoblCaerdydd

Croeso i Bobl Caerdydd. Gwasanaeth digidol i bobl Caerdydd gan bobl Caerdydd yn cynnwys newyddion, chwaraeon, adloniant, adolygiadau a digwyddiadau, Clonc, clecs a’r diweddara am fywyd yn y ddinas.
@PoblCaerdydd #PoblCaerdydd

www.poblcaerdydd.com 

 • Diwrnod Di-Draffig yng Nghaerdydd
  Bydd Caerdydd yn cymryd rhan yn Niwrnod Di-Draffig y Byd ar 22 Medi. Mae trigolion a chymudwyr Caerdydd yn cael eu hannog i adael eu ceir gartref ar y diwrnod hwn a defnyddio dulliau eraill i deithio i mewn i Gaerdydd ac allan ohoni.

 • Cyfle i hwylio arfordir De Cymru ar y Balmoral
  Roedd na dorf mawr yn disgwyl ar Pier Penarth dros y Sul – yn aros yn eiddgar i fynd ar fordaith ar hyd yr afon Hafren a chamu nôl mewn amser i fwynhau profiad arbennig. Bu’r Balmoral a’i chwaer llong, y Waverl

 • Uno stryd Caerdydd gyda Whatsapp
  Mae un stryd yn Nhreganna yn defnyddio’r ap Whatsapp i uno’r gymuned yn y stryd. Y stori gan Richard Nosworthy Ces i deisen hyfryd i swper heno. Teisen eirin gyda hufen ia.

 • Brwydr y Fwydlen: Eeyore yn ennill y dydd.
  ‘Rwy’n gyfarwydd iawn a gwesty’r Cross Foxes, ger Dolgellau. Dyma’r hen adeilad hardd a welwch ar y chwith, wedi i chi ddisgyn o fwlch Cadair Idris i gyfeiriad goglandia. Ond mae ‘na gymaint o sbort i’w gael w

 • Pum Merch, Tri Chopa, Un Cwch: problemau seicolegol difrifol?
  Dyma rhai o’r prif bethau rwy’n hoffi am fy soffa: Mae’n hynod o gyfforddus. Gallaf lolian am oriau yng nghanol esmwythder ei chlustogau, unai wrth ymarfer y ‘couch-potato slouch’ clasurol, neu wrth orwedd ar fy

 • Y Llyfrgell: Catrin Stewart yn serenu – ddwywaith.
  Yikes. Mae hwn yn un mawr. Y Llyfrgell, ddim llai, sef ffilm wedi ei gyfarwyddo gan Euros Lyn (Dr Who, Sherlock, Belonging) ar sail y nofel gan Fflur Dafydd (nofel a enillodd i’r awdures Wobr Goffa Daniel Owen yn 2009).


 


 

 

 
 

Dinesydd . Gorffennaf 2008. Rhif346