Y Dinesydd

 

Y Dinesydd – cyfrwng Cymraeg i ddinasyddion Caerdydd a’r cylch rannu newyddion a storïau am bobl a digwyddiadau yn yr ardal.

 

Dyma bapur bro hynaf Cymru, ac union ddeugain mlynedd ers cyhoeddi’r rhifyn cyntaf yn Ebrill 1973, mae’n bleser cyflwyno’r Dinesydd ar ei newydd wedd. Gobeithio bydd e wrth eich bodd.

Croeso i chi gyfrannu stori neu roi sylwadau. Ewch i Cysylltu yn y golofn ar y chwith.

Hydref 2014

Hydref 2014

Medi 2014

Mehefin 2014

Sut i gael
Y Dinesydd


Pris - £1

Cyhoeddir 10 rhifyn y flwyddyn – pob mis ac eithrio Ionawr ac Awst.

Nawr, am £10 y flwyddyn, gallwch dderbyn y Dinesydd cyfredol ar-lein.


Os hoffech fanteisio ar hyn, anfonwch eich archeb at Huw Jones, ein prif ddosbarthwr, ar huwgybuw@aol.com ac yna fe gewch chi ddolen newydd bob mis i agor eich copi digidol.
I dalu, gallwch drosglwyddo £10 i Cod Didoli: 60-16-48,  Rhif y Cyfrif: 56401388 neu anfon siec (yn daladwy i Y Dinesydd) i Huw yn 22 Blaen-y-coed, Radur, Caerdydd CF15 8RL

Gellir prynu copïau mewn nifer o siopau – gweler isod.

Neu fe allwch danysgrifio am flwyddyn gyfan fel hyn:

 • £10 i'w gael drwy rwydwaith o ddosbarthwyr yn y Capeli, Ysgolion, Mudiadau a sefydliadau eraill.
 • £15 i’w dderbyn yn y tŷ (naill ai trwy’r post neu ddosbarthiad unigol)

 

Cliciwch ar Ffurflen Danysgrifio i gael copi

 

Siopau lle gellir prynu’r Dinesydd

CABAN, Pontcanna
CANT A MIL VINTAGE, 100 Whitchurch Road
CHAPTER, Treganna
DERI STORES, Rhiwbeina
FOOD FOR THOUGHT, Y Barri
GRIFFIN BOOKS, Penarth
HALLS, Llandaf
PAPERWEIGHT, 22 Wellfield Road
SIOP Y FELIN, Yr Eglwys Newydd
VICTORIA FEARN GALLERY, Rhiwbeina

 

PoblCaerdydd

Croeso i Bobl Caerdydd. Gwasanaeth digidol i bobl Caerdydd gan bobl Caerdydd yn cynnwys newyddion, chwaraeon, adloniant, adolygiadau a digwyddiadau, Clonc, clecs a’r diweddara am fywyd yn y ddinas.
@PoblCaerdydd #PoblCaerdydd

www.poblcaerdydd.com 

 • Datgelu Amserlen Adeiladu’r Gyfnewidfa Fysus Newydd
  Ar 3 Rhagfyr, caiff Cabinet Cyngor Dinas Caerdydd y wybodaeth ddiweddaraf am hynt Cynllun Adfywio’r Sgwâr Canolog ar ôl cael cadarnhad diweddar y bydd BBC Cymru’n adleoli i’r ardal.

 • Rhowch mwy o sbeis yn eich bywyd
  Gan Meleri Bowen, ein colofnydd sy’n helpu ni fyw’n iach. Te Turmeric unrhywun? Swnio’n rhyfedd? Wrth gwrs ei fod! Wedi’r cwbl pam fyddech chi’n rhoi sbeis mewn te? Wel, mae’r powdwr oren yma’n un pwerus iawn! Mae ganddo lawer o nodweddion llesol ac mae’n wych fel pick me up os nad ydych yn teimlo’n 100%.

 • Gwenno’n ennill Gwobr Gerddoriaeth Gymreig
  Gan Hannah Pearce Mae’r gantores Gwenno Saunders wedi dod yn fuddugol yn y Wobr Gerddoriaeth Gymreig eleni gyda’i halbwm ‘Y Dydd Olaf’. Cynhaliwyd y seremoni neithiwr, Tachwedd 26ain, yn Theatr y Sherman gyda Huw Stephens, un o sylfaenwyr y wobr, yn cyflwyno.

 • Apêl gan Cwins Caerdydd
  Mae  C. R.  CWINS  CAERDYDD  yn  chwilio  am  bobl  i  lenwi’r  swyddi  gwirfoddol  canlynol, sef Ysgrifennydd a Trysorydd Gan  fod  CRICC  yn  gyfrifol  am  yr  holl  blant  sy’n  chwarae  ar  yr  un  safle,  a  rheini  yn  medru’r  Gymraeg,  byddai’n  ddelfrydol  pe  byddem  yn  llwyddo  i  ddenu  siaradwyr  Cymraeg  i  lenwi’r  swyddi  pwysig  uchod.

 • Darganfod Trysor yng Nghaerdydd!
  Dyfarnu bod ceiniogau Rhufeinig a modrwyau canoloesol yn drysor. Mae llwyth o geiniogau Rhufeinig a dwy fodrwy o’r oesoedd canol wedi cael eu cyhoeddi yn drysor gan Grwner E.M. Caerdydd a Bro Morgannwg.

 • Penarth yn Cofio Saunders
  Diwrnod i’w gofio i Benarth – dyna ddywedodd ymgeisydd lleol Plaid Cymru Dr Dafydd Trystan Davies ar ôl dadorchuddio plac glas yn 158 Westbourne Road i gofio cysylltiad y dre gyda Saunders Lewis.


 


 

 

 
 

Dinesydd . Gorffennaf 2008. Rhif346