Y Dinesydd

 

Y Dinesydd – cyfrwng Cymraeg i ddinasyddion Caerdydd a’r cylch rannu newyddion a storïau am bobl a digwyddiadau yn yr ardal.

 

Dyma bapur bro hynaf Cymru, ac union ddeugain mlynedd ers cyhoeddi’r rhifyn cyntaf yn Ebrill 1973, mae’n bleser cyflwyno’r Dinesydd ar ei newydd wedd. Gobeithio bydd e wrth eich bodd.

Croeso i chi gyfrannu stori neu roi sylwadau. Ewch i Cysylltu yn y golofn ar y chwith.

Hydref 2014

Hydref 2014

Medi 2014

Mehefin 2014

Sut i gael
Y Dinesydd


Pris - £1

Cyhoeddir 10 rhifyn y flwyddyn – pob mis ac eithrio Ionawr ac Awst.

Nawr, am £10 y flwyddyn, gallwch dderbyn y Dinesydd cyfredol ar-lein.


Os hoffech fanteisio ar hyn, anfonwch eich archeb at Huw Jones, ein prif ddosbarthwr, ar huwgybuw@aol.com ac yna fe gewch chi ddolen newydd bob mis i agor eich copi digidol.
I dalu, gallwch drosglwyddo £10 i Cod Didoli: 60-16-48,  Rhif y Cyfrif: 56401388 neu anfon siec (yn daladwy i Y Dinesydd) i Huw yn 22 Blaen-y-coed, Radur, Caerdydd CF15 8RL

Gellir prynu copïau mewn nifer o siopau – gweler isod.

Neu fe allwch danysgrifio am flwyddyn gyfan fel hyn:

 • £10 i'w gael drwy rwydwaith o ddosbarthwyr yn y Capeli, Ysgolion, Mudiadau a sefydliadau eraill.
 • £15 i’w dderbyn yn y tŷ (naill ai trwy’r post neu ddosbarthiad unigol)

 

Cliciwch ar Ffurflen Danysgrifio i gael copi

 

Siopau lle gellir prynu’r Dinesydd

CABAN, Pontcanna
CANT A MIL VINTAGE, 100 Whitchurch Road
CHAPTER, Treganna
DERI STORES, Rhiwbeina
FOOD FOR THOUGHT, Y Barri
GRIFFIN BOOKS, Penarth
HALLS, Llandaf
PAPERWEIGHT, 22 Wellfield Road
SIOP Y FELIN, Yr Eglwys Newydd
VICTORIA FEARN GALLERY, Rhiwbeina

 

PoblCaerdydd

Croeso i Bobl Caerdydd. Gwasanaeth digidol i bobl Caerdydd gan bobl Caerdydd yn cynnwys newyddion, chwaraeon, adloniant, adolygiadau a digwyddiadau, Clonc, clecs a’r diweddara am fywyd yn y ddinas.
@PoblCaerdydd #PoblCaerdydd

www.poblcaerdydd.com 

 • Hwyl yn yr Ŵyl wrth i Tafwyl Dyfu
  Gan Hannah Pearce Eleni, ymwelodd 36,500 o bobl â gŵyl Tafwyl yng Nghastell Caerdydd sy’n dwf aruthrol o’r 34,000 a ymwelodd â’r ŵyl llynedd. Cynhaliwyd yr ŵyl am yr eilwaith dros y penwythnos cyfan, gyda mwy o bobl nag erioed, 15,500, yn mynychu ddydd Sul.

 • Elusen Roald Dahl yn dathlu gwaith y nyrsus arbennigol
  Mae 2016 yn ganmlwyddiant geni Roald Dahl. Mae Eleanor Gardiner yn gweithio i’r elusen Roald Dahl’s Marvellous Children’s Charity sefydlwyd 25 mlynedd yn ôl gan Felicity Dahl (Liccy), gweddw Roald.

 • Cofio’r Somme
  Mae aelodau’r cyhoedd yn cael eu hannog i ymuno yn y gwasanaeth i goffau Brwydr y Somme yn Eglwys Gadeiriol Llandaf a’r Gofeb Ryfel Genedlaethol. Nos Iau Mehefin 30ain, bydd gwylnos i anrhydeddu’r rheiny a ymladdodd

 • Stephen yn Serennu yn Shadowlands
  Adolygiad gan Hannah Pearce Am yr wythnos hon mae Shadowlands yn y Theatr Newydd a nos Fawrth oedd noson agoriadol y ddrama. Rhaid i mi gyfaddef, nid oeddwn wedi clywed am y ddrama cyn i mi fynd i’w gweld ac felly nid oedd gennyf unrhyw fath o ddisgwyliadau ohoni.

 • ‘The 39 Steps’ yn Camu i’r Blaen
  Adolygiad gan Hannah Pearce Nos Fawrth oedd noson agoriadol, a fy nhro cyntaf i weld, ‘The 39 Steps’ yn y Theatr Newydd. Wedi clywed sylwadau da am y sioe o’r blaen, roedd gen i ddisgwyliadau mawr ohoni, yn enwedig wrth ystyried mai addasiad o ffilm enwog ydyw.

 • Pigion o’r Dinesydd, Mis Mehefin
  Yn rhifyn y mis hwn, cewch ddarllen am: y problemau mae pobl Lesotho yn eu hwynebu twf ysgolion Cymraeg Caerdydd opera newydd sbon a’i gysylltiad â Chymru uchafbwyntiau Tafwyl a Gŵyl Fach y Fro, a digwyddiadau yn yr Hen Lyfrgell.


 


 

 

 
 

Dinesydd . Gorffennaf 2008. Rhif346