Y Dinesydd

 

Y Dinesydd – cyfrwng Cymraeg i ddinasyddion Caerdydd a’r cylch rannu newyddion a storïau am bobl a digwyddiadau yn yr ardal.

 

Dyma bapur bro hynaf Cymru, ac union ddeugain mlynedd ers cyhoeddi’r rhifyn cyntaf yn Ebrill 1973, mae’n bleser cyflwyno’r Dinesydd ar ei newydd wedd. Gobeithio bydd e wrth eich bodd.

Croeso i chi gyfrannu stori neu roi sylwadau. Ewch i Cysylltu yn y golofn ar y chwith.

Hydref 2014

Hydref 2014

Medi 2014

Mehefin 2014

Sut i gael
Y Dinesydd


Pris - £1

Cyhoeddir 10 rhifyn y flwyddyn – pob mis ac eithrio Ionawr ac Awst.

Nawr, am £10 y flwyddyn, gallwch dderbyn y Dinesydd cyfredol ar-lein.


Os hoffech fanteisio ar hyn, anfonwch eich archeb at Huw Jones, ein prif ddosbarthwr, ar huwgybuw@aol.com ac yna fe gewch chi ddolen newydd bob mis i agor eich copi digidol.
I dalu, gallwch drosglwyddo £10 i Cod Didoli: 60-16-48,  Rhif y Cyfrif: 56401388 neu anfon siec (yn daladwy i Y Dinesydd) i Huw yn 22 Blaen-y-coed, Radur, Caerdydd CF15 8RL

Gellir prynu copïau mewn nifer o siopau – gweler isod.

Neu fe allwch danysgrifio am flwyddyn gyfan fel hyn:

 • £10 i'w gael drwy rwydwaith o ddosbarthwyr yn y Capeli, Ysgolion, Mudiadau a sefydliadau eraill.
 • £15 i’w dderbyn yn y tŷ (naill ai trwy’r post neu ddosbarthiad unigol)

 

Cliciwch ar Ffurflen Danysgrifio i gael copi

 

Siopau lle gellir prynu’r Dinesydd

CABAN, Pontcanna
CANT A MIL VINTAGE, 100 Whitchurch Road
CHAPTER, Treganna
DERI STORES, Rhiwbeina
FOOD FOR THOUGHT, Y Barri
GRIFFIN BOOKS, Penarth
HALLS, Llandaf
PAPERWEIGHT, 22 Wellfield Road
SIOP Y FELIN, Yr Eglwys Newydd
VICTORIA FEARN GALLERY, Rhiwbeina

 

PoblCaerdydd

Croeso i Bobl Caerdydd. Gwasanaeth digidol i bobl Caerdydd gan bobl Caerdydd yn cynnwys newyddion, chwaraeon, adloniant, adolygiadau a digwyddiadau, Clonc, clecs a’r diweddara am fywyd yn y ddinas.
@PoblCaerdydd #PoblCaerdydd

www.poblcaerdydd.com 

 • 10K Caerdydd yn Dychwelyd i’r Ddinas
  Bydd miloedd yn gwisgo eu hesgidiau rhedeg y penwythnos nesa pan fydd ras 10K Caerdydd, a drefnir gan Sefydliad Aren Cymru, yn dychwelyd i’r ddinas am 30ain tro. Bydd rhedwyr elit, enwogion a thimau corfforaethol a chym

 • Dileu Dosbarth Cymraeg Newydd: Cyfarfod Brys
  Neges gan Ymgyrch TAG Annwyl Bawb Efallai bod rhai ohonoch wedi clywed bod y Cyngor wedi canslo’r dosbarth Cymraeg a addawyd inni, gyda dim ond ychydig ddiwrnodau i fynd cyn y tymor newydd.

 • Rhowch Groeso i Gefnogwyr y Crysau Duon
  Wrth i Gwpan Rygbi’r Byd nesáu, dyma apêl gan Yvonne Evans i bobl Caerdydd sydd gyda diddordeb mewn gosod llety i gefnogwyr rygbi Seland Newydd. Yn ystod Cwpan Rygbi’r Byd yn Seland Newydd 2011 fe drefnodd Trudi Gatland (gwraig Warren) a Basil Lennan gynllun aros ar gyfer cefnogwyr rygbi Cymru.

 • Canlyniadau Ysgolion Caerdydd ar y Blaen i Gyfartaledd Cymru
  Mae canlyniadau Lefel A dangosol heddiw yn dangos bod perfformiad ysgolion Caerdydd yn dal i fod dipyn yn uwch na’r cyfartaledd yng Nghymru, gyda’r bwlch wedi cynyddu’n sylweddol ers llynedd.

 • Roll Up! Roll Up! Adolygiad o sioe gerdd Barnum
  Gan Gwenda Richards Adnabyddir P.T. Barnum fel y dyn ddaeth â sioe gorau’r byd i gynulleidfaoedd America a’r wythnos yma mae Brian Conley yn serenni fel y dyn ei hun ac wedi dod a ‘Barnum’,  gwledd hynod lliwgar i Ganolfan y Mileniwm.

 • Cymryd mantais i ddewis arweinydd am £3
  Heddiw yw’r diwrnod olaf i bobl  ymaelodi â’r Blaid Lafur er mwyn cael cyfle i bleidleisio am arweinydd newydd. Mae ein colofnydd dadleuol Huw Onllwyn wedi penderfynu cymryd mantais o’r broses ac mae&#


 


 

 

 
 

Dinesydd . Gorffennaf 2008. Rhif346