Y Dinesydd

 

Y Dinesydd – cyfrwng Cymraeg i ddinasyddion Caerdydd a’r cylch rannu newyddion a storïau am bobl a digwyddiadau yn yr ardal.

 

Dyma bapur bro hynaf Cymru, ac union ddeugain mlynedd ers cyhoeddi’r rhifyn cyntaf yn Ebrill 1973, mae’n bleser cyflwyno’r Dinesydd ar ei newydd wedd. Gobeithio bydd e wrth eich bodd.

Croeso i chi gyfrannu stori neu roi sylwadau. Ewch i Cysylltu yn y golofn ar y chwith.

 

 

Mehefin 2013

Sut i gael
Y Dinesydd


Pris > £1

Cyhoeddir 10 rhifyn y flwyddyn – pob mis ac eithrio Ionawr ac Awst.

Nawr, am £10 y flwyddyn, gallwch dderbyn y Dinesydd cyfredol ar-lein.


Os hoffech fanteisio ar hyn, anfonwch eich archeb at Huw Jones, ein prif ddosbarthwr, ar huwgybuw@aol.com ac yna fe gewch chi ddolen newydd bob mis i agor eich copi digidol.
I dalu, gallwch drosglwyddo £10 i Cod Didoli: 60-16-48,  Rhif y Cyfrif: 56401388 neu anfon siec (yn daladwy i Y Dinesydd) i Huw yn 22 Blaen-y-coed, Radur, Caerdydd CF15 8RL

Gellir prynu copïau mewn nifer o siopau – gweler isod.

Neu fe allwch danysgrifio am flwyddyn gyfan fel hyn:

 • £10 i'w gael drwy rwydwaith o ddosbarthwyr yn y Capeli, Ysgolion, Mudiadau a sefydliadau eraill.
 • £15 i’w dderbyn yn y tŷ (naill ai trwy’r post neu ddosbarthiad unigol)

 

Cliciwch ar Ffurflen Danysgrifio i gael copi

 

Siopau lle gellir prynu’r Dinesydd

SIOP Y FELIN, 54 - 60 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd CF14 1DJ

CABAN, 169 Kings Road, Pontcanna, CF11 9DE

DERI STORES, 1 Wenallt Road, Rhiwbeina CF14 6SA

VICTORIA FEARN GALLERY, 6b, Heol y Deri, Rhiwbeina CF14 6HF

HALLS, 44, Stryd Fawr, Llandaf CF5 2DZ

HALCYON DAZE, 55 Wellfield Road, Y Rhath CF24 3PA

SIOP LYFRAU WINDSOR, 9a Windsor Road, Penarth CF64 1JB

CANOLFAN CHAPTER, Treganna

FOOD FOR THOUGHT, 12 High Street, Y Barri CF62 7EA

THE LAZY DUCK, Cowbridge Road East

SIOP PRIFYSGOL CYMRU, 12 Stryd Fawr, Caerdydd CF10 1AX

PoblCaerdydd

Croeso i Bobl Caerdydd. Gwasanaeth digidol i bobl Caerdydd gan bobl Caerdydd yn cynnwys newyddion, chwaraeon, adloniant, adolygiadau a digwyddiadau, Clonc, clecs a’r diweddara am fywyd yn y ddinas.
@PoblCaerdydd #PoblCaerdydd

www.poblcaerdydd.com 

 • Pier Penarth – Lle Arbennig y Genedl
  Llongyfarchiadau i Pier Penarth a enwebwyd fel Lle Arbennig swyddogol Cymru mewn cystadleuaeth genedlaethol dros yr haf, a welodd y cyhoedd yng Nghymru’n trafod y lleoedd sydd fwyaf ystyrlon iddyn nhw fel rhan o ymgyrch gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i ddod o hyd i hoff dirnod Cymru.

 • Clebran ‘Da … Carys Thomas
  Diolch i Carys Thomas, Dirprwy Gyfarwyddwraig Sustrans, am ymuno â ni i glebran … Beth yw’r peth mwyaf diddorol ar eich CV Lefel A2, Sbaeneg.  Dwi di anghofio’r cwbl, ond mae yna dystysgrif rhywle.

 • Achub pwll!
  Gan Elinor Haf Roderick, blwyddyn 8 Ysgol Plasmawr Siom yw clywed fod dyfodol pwll Parc Buddug yn y fantol. Mae cynlluniau dan sylw i lenwi’r pwll a rhoi parc sprinkler dŵr yn ei le.

 • Prosiectau adfywio gwerth £1 miliwn yn Grangetown
  Datganiad gan Lywodraeth Cymru Mae LLywodraeth Cymru yn mynd i wario £1 miliwn ar welliannau i ardal Grangetown.Fe fydd ardal Clare Road a Heol Penarth yn fwy deniadol yn ôl y cynlluniau adfywio.

 • Beth yw’ch barn am gyngor Caerdydd?
  Mae Cyngor Caerdydd yn awyddus i glywed barn defnyddiwr gwasanaethau’r Cyngor. Hoffai’r Cyngor eich gwahodd i gymryd rhan yn eu Harolwg Trigolion Blynyddol o’r enw “Holi Caerdydd”.

 • Dathlu Pride Cymru
  Gan Mabli Jones, Swyddog Ymchwil a pholisi Stonewall Cymru Ddydd Sadwrn cynhaliwyd digwyddiad Pride Cymru 2014 yng Nghaerdydd. Digwyddiad blynyddol a drefnwyd gan wirfoddolwyr yw Pride Cymru (a elwir yn flaenorol Mardi Gr


 


 

 

 
 

Dinesydd . Gorffennaf 2008. Rhif346

 

 

 

 

 

 

 

72 Heddiw. Cyfanswm 132491