Y Dinesydd

 

Y Dinesydd – cyfrwng Cymraeg i ddinasyddion Caerdydd a’r cylch rannu newyddion a storïau am bobl a digwyddiadau yn yr ardal.

 

Dyma bapur bro hynaf Cymru, ac union ddeugain mlynedd ers cyhoeddi’r rhifyn cyntaf yn Ebrill 1973, mae’n bleser cyflwyno’r Dinesydd ar ei newydd wedd. Gobeithio bydd e wrth eich bodd.

Croeso i chi gyfrannu stori neu roi sylwadau. Ewch i Cysylltu yn y golofn ar y chwith.

Hydref 2014

Hydref 2014

Medi 2014

Mehefin 2014

Sut i gael
Y Dinesydd


Pris - £1

Cyhoeddir 10 rhifyn y flwyddyn – pob mis ac eithrio Ionawr ac Awst.

Nawr, am £10 y flwyddyn, gallwch dderbyn y Dinesydd cyfredol ar-lein.


Os hoffech fanteisio ar hyn, anfonwch eich archeb at Huw Jones, ein prif ddosbarthwr, ar huwgybuw@aol.com ac yna fe gewch chi ddolen newydd bob mis i agor eich copi digidol.
I dalu, gallwch drosglwyddo £10 i Cod Didoli: 60-16-48,  Rhif y Cyfrif: 56401388 neu anfon siec (yn daladwy i Y Dinesydd) i Huw yn 22 Blaen-y-coed, Radur, Caerdydd CF15 8RL

Gellir prynu copïau mewn nifer o siopau – gweler isod.

Neu fe allwch danysgrifio am flwyddyn gyfan fel hyn:

 • £10 i'w gael drwy rwydwaith o ddosbarthwyr yn y Capeli, Ysgolion, Mudiadau a sefydliadau eraill.
 • £15 i’w dderbyn yn y tŷ (naill ai trwy’r post neu ddosbarthiad unigol)

 

Cliciwch ar Ffurflen Danysgrifio i gael copi

 

Siopau lle gellir prynu’r Dinesydd

CABAN, Pontcanna
CANT A MIL VINTAGE, 100 Whitchurch Road
CHAPTER, Treganna
DERI STORES, Rhiwbeina
FOOD FOR THOUGHT, Y Barri
GRIFFIN BOOKS, Penarth
HALLS, Llandaf
PAPERWEIGHT, 22 Wellfield Road
SIOP Y FELIN, Yr Eglwys Newydd
VICTORIA FEARN GALLERY, Rhiwbeina

 

PoblCaerdydd

Croeso i Bobl Caerdydd. Gwasanaeth digidol i bobl Caerdydd gan bobl Caerdydd yn cynnwys newyddion, chwaraeon, adloniant, adolygiadau a digwyddiadau, Clonc, clecs a’r diweddara am fywyd yn y ddinas.
@PoblCaerdydd #PoblCaerdydd

www.poblcaerdydd.com 

 • Croesawu Pencampwriaeth Ieuenctid Pêl Rwyd Ewrop i Gaerdydd
  Ar y 7fed o Hydref eleni, caiff Caerdydd y fraint o groesawu gemau rhyngwladol Pencampwriaeth Ieuenctid Pêl Rwyd Ewrop.  Bydd timoedd dan 21 Cymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon yn chwarae tair gêm yr un rhwng 7-9 Hydref, yng Nghanolfan Chwaraeon Cymru yng Ngerddi Soffia.

 • Lydia yng ngharfan Pêl Rwyd Cymru
  Mae Lydia Hitchings wrth ei bodd o fod wedi cael ei dewis i garfan dan 21 Cymru ar gyfer y twrnamaint pencampwriaeth ieuenctid Ewrop fydd yn cael ei ei gynnal yng Nghaerdydd fis nesaf.

 • Disgwyl yr Annisgwyl dros y Penwythnos yng Nghaerdydd
  Bydd canol y ddinas yn gartref i ŵyl a ysbrydolwyd gan ddychymyg Roald Dahl y penwythnos hwn fel rhan o’r dathliadau canmlwyddiant i nodi geni’r awdur yn Llandaf. Mae union fanylion yr ŵyl y penwythnos hwn yn cael

 • Gwyl Llenyddiaeth Penarth
  Bydd tri o awduron ffuglen amlycaf Cymru yn cymryd rhan yng Ngŵyl Llenyddiaeth Penarth fis nesaf. Cynhelir yr ŵyl yn y dref o Ddydd Sul Hydref 2 tan Ddydd Sul Hydref 9. Eleni mi fydd yr ŵyl yn dwyn ynghyd awduron i siarad ar ystod eang o bynciau gan gynnwys chwaraeon, bwyd , pensaernïaeth a hanes.

 • Wastad ar y Tu Fas: neu jest cyfle am good laugh?
  Weithiau, mae modd gwrando ar rhywbeth, heb deimlo eich bod wedi cael gafael ar ysbryd a chalon y darn. Dyna a ddigwyddodd i mi wrth wrando ar Wastad ar y Tu Fas, sef rhaglen gan Rhys Mwyn yn olrhain hanes rai o’r Cymry Cymraeg fu’n rhan o is-ddiwylliant y Mods yn y chwedegau.

 • Diwrnod Di-Draffig yng Nghaerdydd
  Bydd Caerdydd yn cymryd rhan yn Niwrnod Di-Draffig y Byd ar 22 Medi. Mae trigolion a chymudwyr Caerdydd yn cael eu hannog i adael eu ceir gartref ar y diwrnod hwn a defnyddio dulliau eraill i deithio i mewn i Gaerdydd ac allan ohoni.


 


 

 

 
 

Dinesydd . Gorffennaf 2008. Rhif346