Y Dinesydd

 

Y Dinesydd – cyfrwng Cymraeg i ddinasyddion Caerdydd a’r cylch rannu newyddion a storïau am bobl a digwyddiadau yn yr ardal.

 

Dyma bapur bro hynaf Cymru, ac union ddeugain mlynedd ers cyhoeddi’r rhifyn cyntaf yn Ebrill 1973, mae’n bleser cyflwyno’r Dinesydd ar ei newydd wedd. Gobeithio bydd e wrth eich bodd.

Croeso i chi gyfrannu stori neu roi sylwadau. Ewch i Cysylltu yn y golofn ar y chwith.

Hydref 2014

Hydref 2014

Medi 2014

Mehefin 2014

Sut i gael
Y Dinesydd


Pris - £1

Cyhoeddir 10 rhifyn y flwyddyn – pob mis ac eithrio Ionawr ac Awst.

Nawr, am £10 y flwyddyn, gallwch dderbyn y Dinesydd cyfredol ar-lein.


Os hoffech fanteisio ar hyn, anfonwch eich archeb at Huw Jones, ein prif ddosbarthwr, ar huwgybuw@aol.com ac yna fe gewch chi ddolen newydd bob mis i agor eich copi digidol.
I dalu, gallwch drosglwyddo £10 i Cod Didoli: 60-16-48,  Rhif y Cyfrif: 56401388 neu anfon siec (yn daladwy i Y Dinesydd) i Huw yn 22 Blaen-y-coed, Radur, Caerdydd CF15 8RL

Gellir prynu copïau mewn nifer o siopau – gweler isod.

Neu fe allwch danysgrifio am flwyddyn gyfan fel hyn:

 • £10 i'w gael drwy rwydwaith o ddosbarthwyr yn y Capeli, Ysgolion, Mudiadau a sefydliadau eraill.
 • £15 i’w dderbyn yn y tŷ (naill ai trwy’r post neu ddosbarthiad unigol)

 

Cliciwch ar Ffurflen Danysgrifio i gael copi

 

Siopau lle gellir prynu’r Dinesydd

CABAN, Pontcanna
CANT A MIL VINTAGE, 100 Whitchurch Road
CHAPTER, Treganna
DERI STORES, Rhiwbeina
FOOD FOR THOUGHT, Y Barri
GRIFFIN BOOKS, Penarth
HALLS, Llandaf
PAPERWEIGHT, 22 Wellfield Road
SIOP Y FELIN, Yr Eglwys Newydd
VICTORIA FEARN GALLERY, Rhiwbeina

 

PoblCaerdydd

Croeso i Bobl Caerdydd. Gwasanaeth digidol i bobl Caerdydd gan bobl Caerdydd yn cynnwys newyddion, chwaraeon, adloniant, adolygiadau a digwyddiadau, Clonc, clecs a’r diweddara am fywyd yn y ddinas.
@PoblCaerdydd #PoblCaerdydd

www.poblcaerdydd.com 

 • Gŵyl y Gaeaf Caerdydd yn Dychwelyd
  Bydd Gŵyl y Gaeaf WalesOnline Caerdydd yn dychwelyd i’r ddinas ddydd Iau 12 Tachwedd am 51 diwrnod, gyda’r llawr iâ yn cael ei osod ar lawnt Neuadd y Ddinas fel arfer. Sglefriodd 60,000 o bobl, mwy nag erioed o

 • Barry Manilow i berfformio yng Nghaerdydd
  Mae Barry Manilow wedi cyhoeddi ei daith ‘One Last Time!’ fydd yn ymweld â sawl dinas o amgylch Prydain. Gyda’i fand o 13 o gerddorion a chantorion dywedodd y canwr: “Yr oedd yn llawer o hwyl yn rhoi’r daith at ei gilydd.

 • Perfformiadau emosiynol: Adolygiad Blood Brothers
  Gan Hannah Pearce Mae’r sioe gerdd boblogaidd Blood Brothers wedi dychwelyd i’r Theatr Newydd, Caerdydd am yr wythnosau nesaf a gan mai hon yw fy hoff sioe gerdd, pa well ffordd oedd o dreulio fy mhenblwydd na my

 • Helter Skelter bywyd
  Dyma darn gan Andrew Tamplin yn disgrifio ei salwch a’i daith nôl tuag at iechyd. Yn y 6 mis diwethaf … Rwyf wedi diodde’ chwalfa feddyliol. Gofynnwyd i mi gan lawer o bobl eithaf cynnar yn ystod fy salwch

 • Michael D Jones: arwr yntau gwallgofddyn, gofynna Huw?
  Mae  ein colofnydd dadleuol Huw Onllwyn yn teimlo’n anesmwyth gyda dathlu Patagonia 150. “Ers yn fachgen bach, rwyf i wedi bod braidd yn ‘underwhelmed’ gan Patagonia.

 • Podcast Cwpan Rygbi’r Byd
  Dyma’r ail podcast yn y gyfres gan Aron Cynan, Gwydion ap Hedd, Henry Payne a Gwern Ifans. Mae’r pedwar ffrind yn trafod rygbi gyda digon o hiwmor. Nerds Balch Rygbi.


 


 

 

 
 

Dinesydd . Gorffennaf 2008. Rhif346