Y Dinesydd

 

Y Dinesydd – cyfrwng Cymraeg i ddinasyddion Caerdydd a’r cylch rannu newyddion a storïau am bobl a digwyddiadau yn yr ardal.

 

Dyma bapur bro hynaf Cymru, ac union ddeugain mlynedd ers cyhoeddi’r rhifyn cyntaf yn Ebrill 1973, mae’n bleser cyflwyno’r Dinesydd ar ei newydd wedd. Gobeithio bydd e wrth eich bodd.

Croeso i chi gyfrannu stori neu roi sylwadau. Ewch i Cysylltu yn y golofn ar y chwith.

Hydref 2014

Hydref 2014

Medi 2014

Mehefin 2014

Sut i gael
Y Dinesydd


Pris - £1

Cyhoeddir 10 rhifyn y flwyddyn – pob mis ac eithrio Ionawr ac Awst.

Nawr, am £10 y flwyddyn, gallwch dderbyn y Dinesydd cyfredol ar-lein.


Os hoffech fanteisio ar hyn, anfonwch eich archeb at Huw Jones, ein prif ddosbarthwr, ar huwgybuw@aol.com ac yna fe gewch chi ddolen newydd bob mis i agor eich copi digidol.
I dalu, gallwch drosglwyddo £10 i Cod Didoli: 60-16-48,  Rhif y Cyfrif: 56401388 neu anfon siec (yn daladwy i Y Dinesydd) i Huw yn 22 Blaen-y-coed, Radur, Caerdydd CF15 8RL

Gellir prynu copïau mewn nifer o siopau – gweler isod.

Neu fe allwch danysgrifio am flwyddyn gyfan fel hyn:

 • £10 i'w gael drwy rwydwaith o ddosbarthwyr yn y Capeli, Ysgolion, Mudiadau a sefydliadau eraill.
 • £15 i’w dderbyn yn y tŷ (naill ai trwy’r post neu ddosbarthiad unigol)

 

Cliciwch ar Ffurflen Danysgrifio i gael copi

 

Siopau lle gellir prynu’r Dinesydd

CABAN, Pontcanna
CANT A MIL VINTAGE, 100 Whitchurch Road
CHAPTER, Treganna
DERI STORES, Rhiwbeina
FOOD FOR THOUGHT, Y Barri
GRIFFIN BOOKS, Penarth
HALLS, Llandaf
PAPERWEIGHT, 22 Wellfield Road
SIOP Y FELIN, Yr Eglwys Newydd
VICTORIA FEARN GALLERY, Rhiwbeina

 

PoblCaerdydd

Croeso i Bobl Caerdydd. Gwasanaeth digidol i bobl Caerdydd gan bobl Caerdydd yn cynnwys newyddion, chwaraeon, adloniant, adolygiadau a digwyddiadau, Clonc, clecs a’r diweddara am fywyd yn y ddinas.
@PoblCaerdydd #PoblCaerdydd

www.poblcaerdydd.com 

 • ‘Made in Cardiff’ yn Nhafwyl
  Gan Huw Owen, o ‘Made in Wales’. Gyda disgwyl i 20,000 o bobol ymweld â’r Tafwyl penwythnos nesaf , mi fydd Made in Cardiff yno i helpu i ddathu’r digwyddiad. Bydd ein gohebydd Ndidi Spencer, a ddaeth i

 • Plant 5 oed i rhedeg 5km i godi arian i Ty Hafan
  Mae Park Run Bychan Caerdydd wedi ysbrydoli criw o blant bach i godi arian i Ty Hafan. Bob bore dydd Sul mae torf o blant yn ymgynull ar Gaeau Llandaf i gymeryd rhan yn Park Run Bychan Caerdydd (Junior Park Run).

 • Yr Hen Lyfrgell – Angen Eich Barn Chi
  Mae Menter Caerdydd, ar y cyd â Chyngor Caerdydd, wedi llwyddo yn eu cais am grant o £400,000 gan Lywodraeth Cymru tuag at sefydlu Canolfan Gymraeg yn adeilad Yr Hen Lyfrgell. Bydd y ganolfan yn agor ei drysau mis Tachwedd.

 • Llwyddiant i Ddarllenwyr Brwd Ysgol Treganna
  Daeth cannoedd o blant brwdfrydig at ei gilydd ar 16 a 17 Mehefin i gymryd rhan yn rowndiau cenedlaethol Darllen Dros Gymru, sef cystadlaethau llyfrau a drefnwyd gan y Cyngor Llyfrau ar gyfer plant ysgolion cynradd yng Nghymru.

 • Arwydd y Mis: Cancer
  Gan Eiry Palfrey Llun gan Suzanne Carpenter Os cawsoch eich geni rhwng Mehefin 21ain a Gorffennaf 19eg – rydych chi dan arwydd Cancer. Arwydd dŵr dan reolaeth y lleuad, er bod yr Haul ar ei anterth adeg eich geni.

 • Kiti: Y ffasiwn beth ym Mhontcanna
  Gan Huw Onllwyn Fel un sy’n gweld ei hun fel arweinydd byd ffasiwn Caerdydd (os nad Prydain Fawr) nid oedd yn syndod i mi dderbyn galwad ffon gan Anna (Wintour), yn gofyn i mi fynd i weld y siop ‘go-to’ diweddaraf i ferched ffasiynol y Brif Ddinas.


 


 

 

 
 

Dinesydd . Gorffennaf 2008. Rhif346