Y Dinesydd

 

Y Dinesydd – cyfrwng Cymraeg i ddinasyddion Caerdydd a’r cylch rannu newyddion a storïau am bobl a digwyddiadau yn yr ardal.

 

Dyma bapur bro hynaf Cymru, ac union ddeugain mlynedd ers cyhoeddi’r rhifyn cyntaf yn Ebrill 1973, mae’n bleser cyflwyno’r Dinesydd ar ei newydd wedd. Gobeithio bydd e wrth eich bodd.

Croeso i chi gyfrannu stori neu roi sylwadau. Ewch i Cysylltu yn y golofn ar y chwith.

Hydref 2014

Hydref 2014

Medi 2014

Mehefin 2014

Sut i gael
Y Dinesydd


Pris - £1

Cyhoeddir 10 rhifyn y flwyddyn – pob mis ac eithrio Ionawr ac Awst.

Nawr, am £10 y flwyddyn, gallwch dderbyn y Dinesydd cyfredol ar-lein.


Os hoffech fanteisio ar hyn, anfonwch eich archeb at Huw Jones, ein prif ddosbarthwr, ar huwgybuw@aol.com ac yna fe gewch chi ddolen newydd bob mis i agor eich copi digidol.
I dalu, gallwch drosglwyddo £10 i Cod Didoli: 60-16-48,  Rhif y Cyfrif: 56401388 neu anfon siec (yn daladwy i Y Dinesydd) i Huw yn 22 Blaen-y-coed, Radur, Caerdydd CF15 8RL

Gellir prynu copïau mewn nifer o siopau – gweler isod.

Neu fe allwch danysgrifio am flwyddyn gyfan fel hyn:

 • £10 i'w gael drwy rwydwaith o ddosbarthwyr yn y Capeli, Ysgolion, Mudiadau a sefydliadau eraill.
 • £15 i’w dderbyn yn y tŷ (naill ai trwy’r post neu ddosbarthiad unigol)

 

Cliciwch ar Ffurflen Danysgrifio i gael copi

 

Siopau lle gellir prynu’r Dinesydd

CABAN, Pontcanna
CANT A MIL VINTAGE, 100 Whitchurch Road
CHAPTER, Treganna
DERI STORES, Rhiwbeina
FOOD FOR THOUGHT, Y Barri
GRIFFIN BOOKS, Penarth
HALLS, Llandaf
PAPERWEIGHT, 22 Wellfield Road
SIOP PRIFYSGOL CYMRU, 12 Stryd Fawr
SIOP Y FELIN, Yr Eglwys Newydd
VICTORIA FEARN GALLERY, Rhiwbeina

 

PoblCaerdydd

Croeso i Bobl Caerdydd. Gwasanaeth digidol i bobl Caerdydd gan bobl Caerdydd yn cynnwys newyddion, chwaraeon, adloniant, adolygiadau a digwyddiadau, Clonc, clecs a’r diweddara am fywyd yn y ddinas.
@PoblCaerdydd #PoblCaerdydd

www.poblcaerdydd.com 

 • Cynllun Adfywio Dumballs Road
  Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi cynlluniau pellach ar gyfer adfywio canol y ddinas a glannau’r afon Taf, gan gynnwys dros ddwy fil o gartrefi yn Dumballs Road. Mae’r buddsoddiad ar gyfer adfywio safle’r Ardal Fen

 • Dathlu’r Nadolig yng Nghaerdydd
  Gyda goleuadau’r Nadolig ymlaen yng nghanol y ddinas, mae’n meddyliau ni’n dechrau troi at bethau i’w gwneud hefo’r teulu dros yr ŵyl. Felly dyma i chi ganllaw Pobl Caerdydd i beth sy’

 • Ydy artistiad Cymraeg yn “chwarae’n saff”?
  Ydy Cymru yn mwynhau ei hawl i ryddid mynegiant artistig? Dyma’r pwnc fydd dan sylw yng nhanolfan Chapter nos Iau Tachwedd 27ain. Yn ôl y sylwadau sydd eisoes wedi dechrau mewn cyfres o drafodaethau ar lein gan #ArtFre

 • Cystadleuaeth pobi cacen Nadolig
  Ydy’chi neu eich /rhiant/ ffrind / cymydog yn meddwl tipyn o’u sgiliau pobi? Mae rhaglen Bore Cothi ar Radio Cymru wedi lawnsio cystadleuaeth i goroni y gacen Nadolig mwya blasus.

 • Cystadleuaeth Dylunio Ap
  Yn galw ar ddylunwyr aps yn ysgolion a cholegau chweched dosbarth Caerdydd! Oes gennych chi’r sgiliau i feddwl am syniad gwych ar gyfer Ap Symudol defnyddiol? Os felly, hoffai Tîm Project Caerdydd Uwch-Gysylltiedig, rhan o Gyngor Caerdydd, glywed gennych chi.

 • Hwyl yr Ŵyl yn Amgueddfa Cymru
  Gyda’r coed yn diosg eu gwisgoedd coch a’r tymheredd yn gostwng, mae’n Amgueddfeydd Cenedlaethol yn paratoi at y gaeaf a dathliadau’r Nadolig, gan gynnig rhaglen o weithgareddau yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru a Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.


 


 

 

 
 

Dinesydd . Gorffennaf 2008. Rhif346

 

 

 

 

 

 

 

87 Heddiw. Cyfanswm 15865