Y Dinesydd

 

Y Dinesydd – cyfrwng Cymraeg i ddinasyddion Caerdydd a’r cylch rannu newyddion a storïau am bobl a digwyddiadau yn yr ardal.

 

Dyma bapur bro hynaf Cymru, ac union ddeugain mlynedd ers cyhoeddi’r rhifyn cyntaf yn Ebrill 1973, mae’n bleser cyflwyno’r Dinesydd ar ei newydd wedd. Gobeithio bydd e wrth eich bodd.

Croeso i chi gyfrannu stori neu roi sylwadau. Ewch i Cysylltu yn y golofn ar y chwith.

Hydref 2014

Hydref 2014

Medi 2014

Mehefin 2014

Sut i gael
Y Dinesydd


Pris - £1

Cyhoeddir 10 rhifyn y flwyddyn – pob mis ac eithrio Ionawr ac Awst.

Nawr, am £10 y flwyddyn, gallwch dderbyn y Dinesydd cyfredol ar-lein.


Os hoffech fanteisio ar hyn, anfonwch eich archeb at Huw Jones, ein prif ddosbarthwr, ar huwgybuw@aol.com ac yna fe gewch chi ddolen newydd bob mis i agor eich copi digidol.
I dalu, gallwch drosglwyddo £10 i Cod Didoli: 60-16-48,  Rhif y Cyfrif: 56401388 neu anfon siec (yn daladwy i Y Dinesydd) i Huw yn 22 Blaen-y-coed, Radur, Caerdydd CF15 8RL

Gellir prynu copïau mewn nifer o siopau – gweler isod.

Neu fe allwch danysgrifio am flwyddyn gyfan fel hyn:

 • £10 i'w gael drwy rwydwaith o ddosbarthwyr yn y Capeli, Ysgolion, Mudiadau a sefydliadau eraill.
 • £15 i’w dderbyn yn y tŷ (naill ai trwy’r post neu ddosbarthiad unigol)

 

Cliciwch ar Ffurflen Danysgrifio i gael copi

 

Siopau lle gellir prynu’r Dinesydd

CABAN, Pontcanna
CANT A MIL VINTAGE, 100 Whitchurch Road
CHAPTER, Treganna
DERI STORES, Rhiwbeina
FOOD FOR THOUGHT, Y Barri
GRIFFIN BOOKS, Penarth
HALLS, Llandaf
PAPERWEIGHT, 22 Wellfield Road
SIOP Y FELIN, Yr Eglwys Newydd
VICTORIA FEARN GALLERY, Rhiwbeina

 

PoblCaerdydd

Croeso i Bobl Caerdydd. Gwasanaeth digidol i bobl Caerdydd gan bobl Caerdydd yn cynnwys newyddion, chwaraeon, adloniant, adolygiadau a digwyddiadau, Clonc, clecs a’r diweddara am fywyd yn y ddinas.
@PoblCaerdydd #PoblCaerdydd

www.poblcaerdydd.com 

 • Noson Gomedi Ngwesty’r Parc
  Adolygiad Dafydd Frayling Ni fûm erioed mewn noson gomedi yn y Gymraeg a chyda pheth pryder, mentrais i Westy’r Parc i wrando ar Steffan Alun, Noel James a Daniel Glyn (yr MC).

 • Sîn bwyd cyffrous y brifddinas
  Gan Dorian Morgan Cwpwl o flynydde nôl, bydde sgwrs ynglŷn â thai bwyta Caerdydd yn sgwrs gymharol fer. Ond erbyn hyn, fe allech chi siarad am oriau wrth i fwy a fwy o lefydd agor eu drysau ar hyd a lled y brifddinas.

 • Cymru Ar Y Brig
  Adolygiad Cate Hopkins Gorffennodd dathliadau Dydd Gŵyl Dewi ddydd Sul gyda sioe ddisglair yng Nghanolfan Y Mileniwm. Dathlodd Cymru Ar Y Brig pum can mlynedd o pop miwsic o Gymru.

 • Wolves yn rhy gryf i Gaerdydd
  Caerdydd 0 Wolves 1 Gan PDWB Dyma ganlyniad siomedig arall i’r Adar Gleision. Er  bod neb yn gallu cwyno am ymdrech y tîm gartre mae’n rhaid dweud doedden  nhw byth yn edrych fel ‘sen nhw wedi  gallu ennill y gem yma.

 • Diolch yn fawr i’r Unthanks: adolygiad
  Adolygiad o gyngerdd The Unthanks yn Neuadd Dewi Sant gan Catherine Hopkins Chwaraeodd sêr newydd cerddoriaeth gwerin The Unthanks i gynulleidfa brwydfrydig Neuadd Dewi Sant neithiwr.

 • Sefwch Lan dros Addysg Gymraeg
  Datganiad gan Ymgyrch TAG Nos Wener fe fydd comedïwyr o Gaerdydd yn sefyll lan dros Addysg Gymraeg, gan gynnig achlysur arbennig er mwyn hyrwyddo’r achos yn Ne Caerdydd. Bydd y cyflwynydd a’r comedïwr poblogaidd Dan


 


 

 

 
 

Dinesydd . Gorffennaf 2008. Rhif346